fbpx

ADWOKAT RZESZÓW – O KANCELARII ADWOKACKIEJ MATEUSZ CZAPRAN

Kancelaria Adwokacka Mateusz Czapran – Attorney at law w Rzeszowie zajmuje się dostarczaniem kompleksowego doradztwa prawnego klientom indywidualnym oraz biznesowym polegającego na merytorycznym wsparciu w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych.

 

W swojej pracy stawiam na profesjonalizm i najwyższą staranność. W kontakcie z klientem zależy mi na otwartości i szczerości. Staram się przełamywać schematy i działać nieszablonowo. Aby wszechstronnie rozważyć wszystkie możliwe rozwiązania współpracuję m.in. z doradcami podatkowymi, notariuszami i komornikami. Wszystko to pozwala na zmaksymalizowanie stopnia bezpieczeństwa interesów klientów Kancelarii.

OBSZAR PRAKTYKI PRAWNEJ

Wartości jakimi kieruję się przy dbaniu o interesy klientów Kancelarii to wiarygodność, rzetelność i kreatywność. Poniżej przedstawiam Ci jak działam:

SPOTKANIE

To pierwszy krok prowadzący do znalezienia skutecznego rozwiązania problemu klienta. Podczas pierwszego spotkania ustalimy wstępnie jak będę mógł pomóc oraz wskażę dokumenty, które będą niezbędne do dokładniejszej analizy sprawy.

ANALIZA

Po dokonaniu dogłębnej analizy sprawy wskażę jakiego rezultatu klient może oczekiwać, przedstawię wstępny zarys działań koniecznych do podjęcia, wskażę korzyści, które klient będzie mógł osiągnąć oraz poinformuję o ryzykach. Jeżeli planowane przez Kancelarię działania znajdą uznanie w oczach klienta, na tym etapie ustalamy kwestie związane z wynagrodzeniem za prowadzenie danej sprawy i omawiamy warunki współpracy.

PROWADZENIE SPRAWY

Jest to etap, w którym Kancelaria reprezentuje klienta w kontaktach z drugą stroną, przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi. Najważniejsze na tym etapie jest pozostawanie w stałym kontakcie. Podejmuję aktywne działania w celu obrony interesów klienta, informuję o każdej dokonanej czynności i otrzymanej korespondencji.

Obsługa prawna klienta indywidualnego

PRAWO RODZINNE

Świadczenie usług prawnych w zakresie prawa rodzinnego obejmuje przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących:
 • kontaktów z dziećmi;
 • przyznania, pozbawienia, zawieszenia czy ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • rozwodów;
 • zasądzenia alimentów i ich podwyższenie;
 • uchylenia obowiązku alimentacyjnego;
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa;
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka;
 • ubezwłasnowolnienia;
 • opieki i kurateli;
 • podziału majątku wspólnego;
 • zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • pozbawienia małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.

PRAWO KARNE/WYKROCZEŃ

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię czuwam nad prawidłowością i legalnością czynności dokonywanych przez organy ścigania (przeszukanie, zatrzymanie), prawidłowym przebiegiem postępowania przygotowawczego i sądowego, bronię  praw oskarżonych poprzez sporządzanie i składanie:
 • wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności;
 • wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • wniosku o rozłożenie grzywny na raty;
 • wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania, zabezpieczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego;
 • wniosku o warunkowe umorzenie postępowania;
 • zażaleń i apelacji od postanowień i wyroków.
W przypadku pokrzywdzenia przestępstwem lub wykroczeniem zabezpieczę interesy klienta przez podjęcie szeregu czynności, od zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, sporządzenia i wniesienia prywatnego aktu oskarżenia, zgłoszenia się do już trwającej sprawy i czuwania nad prawidłowym przebiegiem postępowania, aż do prawomocnego skazania/ukarania sprawcy i uzyskania stosownego zadośćuczynienia czy naprawienia szkody

PRAWO CYWILNE

Kancelaria oferuje pomoc w ramach doradztwa merytorycznego na etapie negocjacji, jak i w trakcie procesu cywilnego, aż do jego prawomocnego zakończenia. Prowadzę sprawy klientów z zakresu:

- realizacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej;

- prawa rzeczowego:

 • zasiedzenie (nieruchomości, służebności gruntowej);
 • przeniesienie własności;
 • zniesienie współwłasności;
 • użytkowanie wieczyste;
 • służebności gruntowe, osobiste, przesyłu;

- prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • ustalenie wysokości spadku;
 • unieważnienie testamentu;
 • przyjęcie spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza;
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;

- prawa zobowiązań:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów m.in. zlecenie, o dzieło, pożyczki, agencyjnej, spedycji, sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, dostawy, przewozu, cesji wierzytelności;
 • doradztwo w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • doradztwo w sprawie odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • doradztwo w sprawie odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych;
 • doradztwo w sprawie wykonania i rozwiązania umowy;
 • doradztwo w sprawie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji;
 • czuwanie nad prawidłowym wykonaniem umów na rzecz klientów;
 • udział w negocjacjach kontraktowych;
 • opiniowanie zabezpieczeń związanych z pomyślną realizacją transakcji.

PRAWO PRACY

Praktyka Kancelarii opiera się na świadczeniu pomocy prawnej w sprawach umów zawieranych w ramach stosunku pracy, rozwiązywania sporów pracowniczych w drodze negocjacji, jak i na etapie postępowania sądowego. Reprezentuję klientów w sporach dotyczących:
 • przywrócenia do pracy;
 • odszkodowania;
 • mobbingu;
 • uznania za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • zapłaty zaległego wynagrodzenia i egzekwowania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • sprostowania świadectwa pracy;
 • zwolnienia dyscyplinarnego;
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy;
 • ustalenia istnienia stosunku pracy.
Ponadto sporządzam i opiniuję:
 • umowy o pracę;
 • oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę;
 • umowy o zachowaniu poufności;
 • aneksy do umów o pracę;
 • umowy o powierzenie mienia pracownikom;
 • umowy o zakazie konkurencji;
 • umowy szkoleniowe.

UPADŁOŚC KONSUMENCKA

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 • przygotowania i złożenia stosownie umotywowanego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • czuwania nad przebiegiem postępowania upadłościowego aż do wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, w tym składania wniosków o upomnienie lub odwołanie syndyka, o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;
 • wsparcia w kontaktach z syndykiem i wierzycielami;
 • umorzenia całości lub części zobowiązań klienta.PRAWO AUTORSKIE

Prawa autorskie odgrywają coraz większą rolę w wielu dziedzinach życia. Są one nie tylko elementem marki jedynym w swoim rodzaju, ale jednocześnie stanowią cenny składnik majątku przedsiębiorstwa. Kancelaria Adwokacka Mateusz Czapran – Attorney at law zapewnia rzetelne i merytoryczne wsparcie zarówno, gdy doszło już do naruszenia praw klienta, jak i reprezentuje klienta na etapie wypracowywania działań prewencyjnych, mających zapobiec owym naruszeniom. Ponadto Kancelaria zajmuje się:
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów licencyjnych i sublicencyjnych;
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów o przeniesienie praw autorskich;
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów o wdrożenie systemu informatycznego;
 • ochroną wizerunku;
 • bieżącą obsługą prawną podmiotów działających w branży wydawniczej, muzycznej czy filmowej.

HANDEL ELEKTRONICZNY/E-COMMERCE

W ramach świadczonych usług Kancelaria Adwokacka Mateusz Czapran – Attorney at law kompleksowo wspiera podmioty z branży e-commerce. Znajdziecie tu Państwo wsparcie w tworzeniu zaplecza prawnego dla prowadzenia biznesu w Internecie, a to przede wszystkim: 
 • dostarczanie indywidualnie dostosowanych regulaminów świadczenia usług, regulaminów konkursów i promocji, polityki prywatności, klauzul o ochronie danych osobowych;
 • dostarczanie stałej obsługi w zakresie prawa konsumenckiego (klauzul abuzywnych, rękojmi za wady, zwrotów, reklamacji, gwarancji);
 • doradztwo w zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnego z prawem pozyskiwania klientów oraz korzystania z baz klientów;
 • tworzenie dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, a to m.in. wzorów umów handlowych, umów pracowniczych i b2b, regulaminów.

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Do zadań Kancelarii w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji należą w szczególności:
 • sporządzanie i opiniowanie umów o zachowaniu poufności (NDA);
 • sporządzanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji;
 • tworzenie postanowień zabezpieczających know-how klienta w umowach przez niego zawieranych;
 • sporządzanie opinii prawnych pod kątem zgodności podejmowanych przez klienta działań z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • dochodzenie roszczeń opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 

DOBRY PRAWNIK TO GWARANCJA SUKCESU -
OBSŁUGA PRAWNA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW

Adwokat Rzeszów - Mateusz Czapran

Adwokat Rzeszów - Mateusz Czapran

Kancelaria Adwokacka Mateusz Czapran – Attorney at law w Rzeszowie, świadczy usługi mające na celu:
 • Inicjowanie i prowadzenie negocjacji biznesowych, przygotowywanie i opiniowanie umów i kontraktów;
 • Zapewnienie ochrony danych osobowych w ramach przeprowadzanych rekrutacji, działań marketingowych czy sprzedaży towarów;
 • Sporządzanie dokumentów i regulaminów wewnątrzzakładowych;
 • Windykacje wierzytelności;
 • Czuwanie nad przebiegiem posiedzeń organów zarządczych i nadzorczych;
 • Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem celów obieranych przez klienta i jego biznesowych założeń przy optymalizowaniu formy opodatkowania;
 • Stałą obsługę przedsiębiorców w ramach bieżącego doradztwa;
 • Zastępstwo klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, urzędami podatkowymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym czy Sądem Najwyższym;
 • Ustanawianie zarządu sukcesyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w razie śmierci właściciela;
 • Ochronę danych osobowych przetwarzanych przez kontrahentów;
 • Ogłoszenie upadłości i otwarcia restrukturyzacji, wdrażania i inicjowania rozwiązań w zakresie upadłości, wyboru właściwej procedury restrukturyzacyjnej.

Obsługa prawna klientów zagranicznych

Kancelaria Adwokacka Mateusz Czapran – Attorney at law zapewnia obsługę prawną w języku angielskim zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Biegła znajomość języka angielskiego pozwala na sprawne świadczenie pomocy prawnej klientom zagranicznym z wyłączeniem osób trzecich czy tłumaczy, z zachowaniem prywatności i swobody komunikacji.

PORADY PRAWNE ONLINE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów prowadzimy również obsługę prawną on-line za pośrednictwem komunikatorów internetowych. W takiej formie możliwe jest również udzielenie porady prawnej w tym pierwszej porady prawnej po wcześniejszym umówieniu się na termin i dokonaniu formalności.

W celu umówienia się na termin takiej porady należy skontaktować się z Kancelarią Adwokacką telefonicznie pod numerem +48 726 904 463 mailowo na adres kancelaria@adwokatczapran.pl lub wypełniając poniższy formularz kontaktowy.

BLOG

KANCELARIA ADWOKACKA W RZESZOWIE

Dane kontaktowe


Kancelaria Adwokacka Mateusz Czapran - Attorney at law


Siedziba Kancelarii:

ul. Artura Grottgera 10, 35-959 Rzeszów

Adres do doręczeń:
Urząd Pocztowy Rzeszów 2, ul. Asnyka 9, 35-001 Rzeszów,

skr. poczt. nr 351 

Formularz kontaktowy
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Czapran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Mateusz Czapran - Attorney at law w Rzeszowie, ul. Artura Grottgera 10, 35-959 Rzeszów (dalej jako: Kancelaria). Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na wiadomość z formularza. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1).

Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi - a w dłuższym okresie, jeżeli będziecie Państwo korzystać z usług Kancelarii. Niektóre dane mogą być przechowywane w formie archiwalnej, tak długo jak jest to wymagane lub możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Kancelarię danych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Kancelaria nie przekazuje danych innym odbiorcom.