fbpx

Odsłon: 1734

 


Restrukturyzacja – kiedy warto ją rozważyć?


 

Restrukturyzacja to proces pozwalający przedsiębiorcom - dłużnikom na podjęcie działań w celu naprawy sytuacji kryzysowej. Ma ona na celu umożliwienie przedsiębiorcy wprowadzenie takich zmian, które pozwolą jego firmie na odzyskanie rentowności. Najogólniej rzecz ujmując, postępowanie restrukturyzacyjne ma zapobiec ogłoszeniu upadłości i umożliwić wyjście z sytuacji, w której dłużnik utracił płynność finansową.

 

Dłużnicy mają do wyboru dość szeroki wachlarz możliwości – od wariantów „ekspresowych”, takich jak uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, po skrupulatne postępowanie sanacyjne. W każdym z nich chodzi o zawarcie z wierzycielami tzw. układu, czyli dojścia dłużnika i wierzycieli do porozumienia co do wysokości, terminów i sposobu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

 


Restrukturyzacja czy upadłość?


 

Restrukturyzacja może zostać otwarta wobec przedsiębiorcy, który znalazł się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Natomiast upadłość wdraża się tylko wówczas, gdy dłużnik stał się niewypłacalny.

 

Przez niewypłacalność należy rozumieć stan, w którym:

 

  1. dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, czyli nie ma środków na zapłatę faktur, rachunków itp.
  2. zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku i taki stan trwa przez okres 24 miesięcy.

 

Z zagrożeniem niewypłacalnością mamy do czynienia w przypadku, gdy jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

 

W każdym razie kluczowe jest tutaj to, że niewypłacalny przedsiębiorca właściwie zawsze ma wybór, czy sięgnie po restrukturyzację czy po upadłość. Skoro zaś restrukturyzacja zmierza do oddłużenia, to po prostu warto jej spróbować. Dopiero, gdy w ramach tej procedury nie uda się zawrzeć układu, bądź przedsiębiorca znajduje się w takiej sytuacji majątkowej, że właściwie od razu wiadome jest, że nie uda się uniknąć upadłości, wtedy należy złożyć wniosek o jej ogłoszenie. Pamiętajmy jednak, aby przed podjęciem jakichkolwiek czynności dokonać gruntownej analizy i oceny kondycji finansowej, której wynik pozwoli na dobranie odpowiedniej strategii.

 rzeszow_upadłość_czapran

 


Jak wszcząć postępowanie?


Postępowanie restrukturyzacyjne dzieli się w zasadzie na dwa etapy:

 

  • postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego,

 

  • właściwe postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Wszczęcie tego postępowania możliwe jest jedynie na wniosek, nigdy nie wszczyna się go z urzędu. Zasadą jest, że składa go sam dłużnik, jednak w pewnych przypadkach o restrukturyzację ma prawo wnioskować także wierzyciel osobisty.

 

W przypadku gdy dłużnikiem jest:

 

  • spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) - wniosek może zostać złożony przez zarząd,  

 

  • spółka osobowa – wniosek może zostać złożony przez wspólników spółki,

 

  • spółka cywilna – wniosek może zostać złożony przez jednego ze wspólników i toczyć się będzie jedynie w stosunku do niego.

 

Wymogi formalne wniosku restrukturyzacyjnego w dużej mierze zależą od rodzaju postępowania, oprócz elementów które są niezmienne, a to dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację (imię, nazwisko, PESEL albo numer KRS), mogą to być również wymogi dotyczące propozycji układowych i wskazania wstępnego planu restrukturyzacyjnego (m.in. podanie przyczyn trudnej sytuacji finansowej, sposoby rozwiązania sytuacji kryzysowej), aktualnego wykazu majątku z szacunkową wartością jego składników, wykazu wierzycieli z podaniem wartości przysługujących im wierzytelności, sumy wierzytelności spornych.

 

Jeżeli wniosek zawiera braki, to wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełnienia w zakreślonym przez sąd terminie. Oczywiście złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku restrukturyzacyjnego nie oznacza, że sąd otworzy samo postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Wniosek ten – w przypadkach określonych przez Prawo restrukturyzacyjne – może zostać oddalony lub odrzucony, w szczególności wtedy, gdy skutkiem wszczęcia postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

 


Bo o zawarcie układu chodzi!


 

Bez względu na to, które z postępowań restrukturyzacyjnych zostanie przez dłużnika wybrane ich podstawowy cel jest ten sam: zawarcie układu z wierzycielami. Dokument ten, po zatwierdzeniu go przez właściwy sąd, określa sposób „reorganizacji” długów, a to sposobu, wysokości i terminów ich spłacania. Poszczególne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych regulują po prostu różne sposoby na osiągnięcie tego celu. Natomiast w postępowaniu sanacyjnym chodzi dodatkowo o przeprowadzenie tzw. działań sanacyjnych, czyli o rozwiązanie innych problemów zadłużonego przedsiębiorcy, niż tylko spłata zadłużenia, np. odstąpienie od niekorzystnych umów, redukcja zatrudnienia.

 

Każdorazowo podejmując decyzję o wyborze rodzaju sprawy restrukturyzacyjnych warto mieć na względzie specyfikę każdej z procedur. Brak wzięcia pod uwagę niektórych okoliczności i wybór nieodpowiedniego rodzaju postępowania może realnie utrudnić czy nawet uniemożliwić zawarcie i wykonanie układu.

  

Jeżeli Twoja firma boryka się z utratą płynności finansowej i potrzebujesz zasięgnąć rady specjalisty z Rzeszowa lub okolic, który mógłby kompleksowo doradzić jakie kroki podjąć w celu polepszenia kondycji finansowej bądź jak uchronić się przed koniecznością ogłoszenia upadłości, zapraszam serdecznie do kontaktu.